Kaplica Adoracji w Twoim mieście

Do kogo jest skierowana wieczysta adoracja?

Wieczysta adoracja to projekt przeznaczony nie tylko dla jednego konkretnego miejsca lub parafii. Nawet jeżeli kaplica wieczystej adoracji zostanie otwarta w jednej określonej lokalizacji, przedsięwzięcie to jest skierowane do całej parafii, dekanatu, miasta, diecezji, a nawet kraju.

Pierwsze kroki w rozpoczynaniu misji otwarcia kaplicy wieczystej adoracji

Gdy rozpoczyna się misję tworzenia kaplicy wieczystej adoracji, bardzo ważna jest kolejność działań. Należy właściwie przygotować sobie odpowiedni fundament, który pozwoli osiągnąć zamierzony cel.

Autorytet oraz powaga Kościoła wymagają, aby przebyć ten proces uporządkowanymi etapami. Dlatego też jeżeli kaplica już jest lub ma powstać w konkretnej parafii, ważne jest, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z ordynariuszem diecezji (biskup od początku do końca jest odpowiedzialny za taką kaplicę, tak jak jest odpowiedzialny za kult w diecezji, może delegować do tego kapłana, ale warto podkreślić, że to jest jego odpowiedzialność wynikająca z prawa kanonicznego), na terenie której misja ma się odbywać. Istotne też, by na późniejszym etapie, gdy wybrana będzie już data uroczystego otwarcia kaplicy wieczystej adoracji, jak najwcześniej ponowić kontakt w celu zaproszenia na to wydarzenie oraz w sprawie np. przygotowania listu dla adorujących, który będzie zarówno podziękowaniem, jak i motywacją.

Na samym początku oprócz poparcia biskupa warto uzyskać również przychylność dziekana, gdyż to w jego dekanacie będzie prowadzona misja i w nim powstanie kaplica. Misja, która ma wsparcie biskupa oraz dziekana, ma większe szanse, aby rozwinąć się w sposób progresywny i spokojny bez niepotrzebnych nieporozumień lub innych trudności. Warto również, aby proboszcz, który jest zdecydowany na rozpoczęcie dzieła kaplicy wieczystej adoracji w parafii, w porozumieniu z osobą lub osobami, które będą prowadzić misję jej powstawania, zaproponował kandydatów na koordynatora głównego i koordynatorów blokowych  jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych spotkań.

Ważne, aby proces rozeznania w tym przypadku był wsparty adoracją i modlitwą w tej intencji, żeby wybór takich osób odbył się w ramach ich powołania przez Pana do tego dzieła, a nie był tylko podjęciem decyzji. Dobrym krokiem będzie również zwrócenie się z prośbą o modlitwę w tej intencji do zgromadzeń kontemplacyjnych oraz zakonnych. Fundamentalną kwestią, która pomoże przygotować filary przyszłej wieczystej adoracji, będzie  wprowadzenie co jakiś czas adoracji całodobowej lub nocnej.

Proboszcz i parafia

Aby misja mogła się rozpocząć, potrzebna jest osoba duchowna lub świecka, która będzie chciała wspierać to przedsięwzięcie oraz miejsce,
które spełni odpowiednie warunki. Zazwyczaj taką osobą jest ksiądz proboszcz z konkretnej parafii, który chciałby, aby powstała w niej kaplica wieczystej adoracji. Niekiedy jest to ksiądz wikariusz, parafianin lub inna osoba świecka, która chce podjąć się tego działania w porozumieniu z proboszczem, który jest delegowany przez biskupa do bycia strażnikiem sakramentów.

Dla proboszcza istotną sprawą będzie świadomość wsparcia biskupa i dziekana. Ważne jest też to, aby już od samego początku wiedział on, że cała organizacja i logistyka związana z wieczystą adoracją nie pozostanie na jego barkach, a będzie opierać się na osobach świeckich, które zaangażują się w misję i staną się koordynatorami wspólnoty wieczystej adoracji. Zadaniem księdza będzie opieka i współpraca z nimi, kiedy zajdzie taka potrzeba. Ważny jest też porządek i organizacja w samej parafii. O całości działań powinna być poinformowana lub zostać w nie zaangażowana parafialna rada duszpasterska.

Koordynator główny – to osoba, która ma pod swoją opieką całą wspólnotę i jest łącznikiem między proboszczem a resztą
zaangażowanych w dzieło. Jednocześnie pomaga ona w dobrym funkcjonowaniu całości przedsięwzięcia;

Koordynatorzy blokowi – są to cztery osoby, które odpowiadają za poszczególne przedziały czasowe w ciągu doby – godz. 0.00-6.00,
6.00-12.00, 12.00-18.00 oraz 18.00-0.00. To do nich należy praca początkowa, czyli telefoniczny kontakt z osobami, które zadeklarowały
chęć adoracji, oraz uzupełnianie po niedzielnej misji tygodniowego grafiku z podziałem na godziny. W późniejszym czasie stanowią oni
wsparcie zarówno dla koordynatora głównego, jak i koordynatorów godzinowych;

                                                                                                                                                                                                     Fragmenty z instrukcji  "Kaplica wieczystej adoracji - Poradnik dla parafii"