Polityka prywatności Fundacji Adoremus Te Christe

Informacje ogólne

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Adoremus Te Christe z siedzibą w Poznaniu na os. Lecha 125/13, 61-299.
Jeżeli podane niżej informacje nie są wystarczające, zachęcamy do kontaktu — gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań by wyjaśnić każdą sprawę. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Pytania i wnioski mogą Państwo kierować na adres kontakt@adoremustechriste.pl.

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych

Najważniejsze przepisy regulujące przetwarzanie Państwa danych osobowych zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przywołując to rozporządzenie używamy skrótu „RODO”.

Państwa prawa

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych (otrzymania ich kopii),
  • sprostowania swoich danych (poprawiania błędnych danych),
  •  usunięcia (na zasadach określonych poniżej — w części szczegółowej polityki),
  •  ograniczenia przetwarzania Państwa danych (na warunkach określonych w przepisach RODO),
  •  a także sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (to jednak tylko w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie tak zwanego prawnie uzasadnionego interesu).

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Informacje o konkretnych okolicznościach
przetwarzania Państwa danych osobowych

Kontaktują się Państwo z nami w dowolnej sprawie,
w szczególności w sprawie Państwa zaangażowania
w utworzenie nowej kaplicy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zapytanie i obsłużenia sprawy. Dotyczy to podawania danych bezpośrednio, mejlem, w wiadomości przesyłanej za pośrednictwem dowolnej naszej strony internetowej, innej platformy internetowej, w trakcie rozmowy telefonicznej, w sms itp.

Podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) polegający na skutecznym i optymalnym komunikowaniu się z Państwem, a także właściwym i optymalnym prezentowaniu naszej działalności.

W przypadku, gdy Państwa sprawa dotyczy Państwa zaangażowania w utworzenie nowej kaplicy lub utrzymanie istniejącej, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu włączenia Państwa w dany proces. Przechowywanie Państwa danych, przygotowanie i przekazanie ich właściwej parafii będzie odbywało się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO). Zgodę wyrażają Państwo w prowadzonej z nami korespondencji. Zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem zaangażowania Państwa w dany proces. Zgodę można odwołać w każdej chwili, jednak bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do chwili wycofania zgody.

Odbiorcami Państwa danych mogą być: podmioty dostarczające i wspierające działanie naszych systemów informatycznych (m.in. hosting), dostawcy usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich. Odbiorcami danych mogą być również podmioty kościelne, a w szczególności parafia, której dotyczy Państwa sprawa.

Państwa dane usuwamy, gdy załatwimy Państwa sprawę. W przypadku tworzenia nowej kaplicy, dane usuwamy w terminie do miesiąca po zakończeniu procesu tworzenia nowej kaplicy. Jeśli sprawa nabierze szczególnego charakteru, możemy rozpocząć przetwarzanie Państwa danych w inny sposób. Najpowszechniejsze przypadki zostały opisane poniżej. Dotyczy to w szczególności archiwizacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przypominamy, że wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mogą Państwo wnieść sprzeciw. Jeśli Państwa interes będzie przeważał nad naszym, niezwłocznie zaprzestaniemy danego przetwarzania.

Zostali Państwo koordynatorami adoracji w parafii,
w związku z czym podajemy zainteresowanym Państwa dane kontaktowe

Na naszej stronie internetowej umieszczamy informacje o poszczególnych kaplicach i ich koordynatorach. Podajemy też dane kontaktowe do koordynatorów w celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu. W przypadku, gdy są Państwo koordynatorami, Państwa dane podajemy na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO). Zgodę wyrażają Państwo w prowadzonej z nami korespondencji. Zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem umieszczenia Państwa danych na stronie. Zgodę można odwołać w każdej chwili, jednak bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do chwili wycofania zgody.

Odbiorcami Państwa danych będą użytkownicy naszej strony internetowej. Ponadto odbiorcami mogą być: podmioty dostarczające i wspierające działanie naszych systemów informatycznych (m.in. hosting), dostawcy usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich. Odbiorcami danych mogą być również podmioty kościelne, a w szczególności parafia, w której są państwo koordynatorami.

Dane, które staną się zbędne dla realizacji celu dla którego zostały zebrane, zostaną usunięte niezwłocznie. Dane usuniemy również po cofnięciu przez Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych. W tej sprawie prosimy o pisanie do nas na adres kontakt@adoremustechriste.pl.

Kontaktujemy się z Państwem (propozycja współpracy, podziękowania, prośby o wsparcie, przekazywanie informacji handlowej, w tym komunikatów marketingowych) informując, że dysponujemy Państwa danymi z jakiegoś źródła

Możemy skorzystać ze zgromadzonych Państwa danych kontaktowych, jeśli stwierdzimy, że chcemy się z Państwem skontaktować, w tym przedstawić informację handlową. Robimy to zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) polegającym na optymalnym informowaniu o naszej działalności i ofercie. Nasz interes obejmuje m.in. oferty współpracy, podziękowania, prośby o wsparcie, czy przekazywanie informacji handlowej, w tym komunikatów marketingowych. Dokładny cel jest zazwyczaj precyzowany w przesyłanym komunikacie.

Przekazywanie informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS, czy telefonu wymaga udzielenia przez Państwo dodatkowej zgody na użycie wymienionych środków komunikacji. W sytuacji, gdzie to wymagane, kontaktujemy się z Państwem po otrzymaniu takiej zgody. Zgodę można w każdej chwili cofnąć. W tej sprawie prosimy o pisanie do nas na adres kontakt@adoremustechriste.pl.
Odbiorcami danych są albo mogą być: podmioty utrzymujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Czas przetwarzania danych będzie odpowiadał czasowi, który jest niezbędny do realizacji naszej polityki informacyjnej. Zazwyczaj jest on uzależniony od związków, które łączą z naszą Fundacją.
Przypominamy, że wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mogą Państwo wnieść sprzeciw. Jeśli Państwa interes będzie przeważał nad naszym, niezwłocznie zaprzestaniemy danego przetwarzania.

Państwa dane zostały ujęte w zawartych
przez fundację umowach lub
dokumentach towarzyszących umowom

Prowadząc swoją działalność zawieramy liczne umowy, w których zbieramy dane reprezentantów i przedstawicieli stron, a także innych osób, które są odpowiedzialne za wykonanie umowy.

W takim przypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe celem podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy. Względem Państwa jako stron umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO, natomiast względem innych osób, które występują w procesie realizacji umowy (najczęściej personel strony umowy), podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), polegający na optymalnym wykorzystaniu kompetencji osób pracujących dla obu stron. Podanie danych strony umowy jest warunkiem zawarcia umowy, podanie innych danych jest dobrowolne.

Wykonywanie ewentualnej umowy może wiązać się z obowiązkami prawymi o charakterze rachunkowym i podatkowym. Dane włączone do wytworzonej w tym celu dokumentacji będą przetwarzane na podstawie regulujących te obowiązki przepisów prawa (co przewiduje art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO).

Wykonywanie ewentualnej umowy może wiązać się z powstaniem roszczeń po którejś ze stron. Przetwarzanie danych w związanych z tym celem opisujemy w odrębnej sekcji poniżej.

Dane możemy przechowywać w celu zarchiwizowania informacji mającej dla nas uzasadnione, faktycznie lub potencjalnie istotne znaczenie. Przetwarzanie danych w związanych z tym celach opisujemy w odrębnej sekcji poniżej.

Odbiorcami danych są albo mogą być: podmioty utrzymujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi wspierające naszą działalność (np. księgowe, audytorskie, usługi prawne itp.), podmioty, których udział w przetwarzaniu danych wynika z zawartej umowy.

Dane przetwarzamy do momentu rozwiązania umowy, jednak:

  • W przypadku dokumentacji rachunkowo – podatkowej Państwa dane będą zachowane przez 6 lat od sporządzenia ostatniego dokumentu, do końca roku kalendarzowego.
  • W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jak również zachowania danych w celach archiwalnych, Państwa dane będą przetwarzane dłużej, zgodnie z informacjami podanymi w odrębnych sekcjach.
  • Dane, które staną się zbędne dla realizacji celu dla którego zostały zebrane, zostaną usunięte niezwłocznie.

Państwa dane są ujęte w zarchiwizowanych dokumentach

Archiwizujemy informację, która wciąż może służyć osiąganiu innych, prawnie uzasadnionych celów. Ochrona takiej informacji stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, którego podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Zgodnie z przepisami prawa dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami.

Odbiorcami danych są albo mogą być: podmioty utrzymujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

Czas przechowywania danych będzie zależał od charakteru sprawy. W przypadku większości zwykłych spraw dokumenty są brakowane po 10 latach od zarchiwizowania. Dane, które staną się zbędne dla realizacji celu dla którego zostały zebrane, zostaną usunięte niezwłocznie.
Przypominamy, że wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mogą Państwo wnieść sprzeciw. Jeśli Państwa interes będzie przeważał nad naszym, niezwłocznie zaprzestaniemy danego przetwarzania.

Dochodzimy względem Państwa roszczeń
lub bronimy się przed roszczeniami

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe celem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO). Takie przetwarzanie Państwa danych będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku uprawdopodobnienia roszczeń lub ustalenia przez nas istotnego ryzyka ich wystąpienia.

Odbiorcami danych są albo mogą być: podmioty utrzymujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi wspierające naszą działalność (np. księgowe, audytorskie, usługi prawne itp.).

Państwa dane będą przetwarzane co najmniej do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a docelowo tak długo, jak długo będą istniały racjonalne szanse na ich wyegzekwowanie.

Przypominamy, że wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mogą Państwo wnieść sprzeciw. Jeśli Państwa interes będzie przeważał nad naszym, niezwłocznie zaprzestaniemy danego przetwarzania.

Korzystają Państwo z naszej strony internetowej,
dopuszczają Państwo pliki cookies

Własne cookies
W ramach naszej strony internetowej możemy korzystać z niezbędnych funkcjonalnie plików cookies. które służą poprawnemu technicznie działaniu strony (ustawienia strony, działanie formularzy itp.).

Dane te przetwarzamy po akceptacji cookies, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu prawidłowego działania naszej strony.

Odbiorcami Państwa danych mogą być nasi dostawcy usług informatycznych i podmioty wspierające nas w prowadzeniu naszych stron.

Cookies partnerów zewnętrznych
Korzystamy z usługi reCaptcha od Google, która pozwala na blokowanie botów wysyłających wiadomości poprzez formularz na stronie.

Korzystanie z tej usługi wiąże się z przekazywaniem Państwa danych Google. Prosimy pamiętać, że Google może zbierać znacznie więcej informacji niż my i wykorzystuje je w innych niż my celach. Nad tym przetwarzaniem nie mamy kontroli i zależy ono jedynie od zasad określonych przez dostawcę usługi. Google jest odrębnym administratorem danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Dane te przetwarzamy i przekazujemy do Google (odbiorca danych) po akceptacji cookies, na podstawie Państwa zgodny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)